Input:

Obračun DDPO: Odhodki (postavke 5-8)

20.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.2 Obračun DDPO: Odhodki (postavke 5-8)

mag. Dejan Petkovič

Razlaga postavk 5 do 8 v obrazcu za obračun DDPO, ki se nanašajo na odhodke.

5. ODHODKI, UGOTOVLJENI PO RAČUNOVODSKIH PREDPISIH

Vnesli boste vse odhodke iz izkaza poslovnega izida.

6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov – zmanjšanje

6.1 Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti

Oprostitev davka je pod določenimi pogoji predpisana le za zavezance, kot so zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ki so v skladu s posebnim zakonom ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Ne glede na to pogojno oprostitev pa so tudi ti zavezanci dolžni plačati davek od pridobitne dejavnosti. V tem primeru se pri določanju davčne osnove prihodki iz opravljanja nepridobitne dejavnosti izvzemajo iz davčne osnove, seveda pa se iz davčne osnove izvzemajo tudi dejanski ali sorazmerni odhodki (ki so vezani na izvzete prihodke).

29. člen ZDDPO-2 določa splošno davčno načelo glede priznavanja odhodkov, v skladu s katerim se za ugotavljanje obdavčljive davčne osnove (dobička) priznajo odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu (davčni odhodki so le tisti, ki so povezani s prihodki, ki povečujejo davčno osnovo). Navedeno splošno načelo velja tudi pri ugotavljanju obdavčljive davčne osnove pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 in se povezuje z določbo 27. člena ZDDPO-2, ki določa, da se pri določanju davčne osnove zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2 prihodki iz opravljanja nepridobitne dejavnosti ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz davčne osnove.

Zavezanec uveljavi oprostitev davka iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, tako da iz celotnih prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida, ki se v skladu z 12. členom ZDDPO-2 izhodiščno upoštevajo pri ugotavljanju davčne osnove, izvzame prihodke od nepridobitne dejavnosti ter

  • dejanske ali

  • sorazmerne stroške te dejavnosti,

kot določa 27. člen ZDDPO-2, ki je posebna določba glede ugotavljanja davčne osnove pri zavezancih po 9. členu ZDDPO-2.

Javni zavod na področju izobraževanja opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost. Podatki so naslednji:

  • pridobitni prihodki: 500.000 evrov (25 % vseh prihodkov)

  • nepridobitni prihodki: 1.500.000 evrov

  • vsi prihodki: 2.000.000 evrov

  • celotni odhodki zavoda: 1.200.000 evrov

Ugotovitev odhodkov, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost (pridobitne prihodke):

  • Po metodi dejanskih odhodkov: na podlagi ločenega računovodstva po organizacijskih enotah zavoda, ugotavljamo, da se na pridobitno dejavnost nanašajo odhodki v višini 400.000 evrov. V tem primeru bo zavod ugotovil davčno osnovo v višini 100.000 evrov.

  • Po metodi sorazmernih odhodkov: na pridobitno dejavnost se nanašajo odhodki v višini 25 % od celotnih odhodkov (25 % od 1.200.000 = 300.000 evrov). V tem primeru bo zavod ugotovil davčno osnovo v višini 200.000 evrov.

Poudariti velja, da v vseh nepridobitnih organizacijah iz različnih razlogov realno ni mogoče vzpostaviti razdelitve odhodkov na podlagi dejanskih podatkov. Potrebno je namreč vzpostaviti ločeno računovodstvo in si pri tem večinoma pomagati tudi s pravilno zadanimi merili.

6.2 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami iz 16. člena ZDDPO-2

Veljajo enaka zakonska določila kot smo jih že omenili v okviru zaporedne postavke 3 (povečanja prihodkov). Pri odhodkih (velja tudi za zaporedno 6.3 - seveda v posebnih primerih, ki smo jih omenili v zaporedni postavki 3.2), velja to osnovno zakonsko določilo:

  • Pri ugotavljanju odhodkov zavezanca se upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami za sredstva, vključno z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar odhodki največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen.

6.3 Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti iz 17. člena ZDDPO-2

6.4 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb iz 16. člena ZDDPO-2

Tudi v tem delu morajo zavezanci presoditi ustreznost odhodkov (iz naslova prejetih posojil) v skladu s Pravilnikom o priznani obrestni meri (6162/2006 Ur.l.RS). (enako velja za zaporedno 6.5)

6.5 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb rezidentov iz 17. člena ZDDPO-2

6.6 Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane

Za rezervacije po 20. čl. ZDDPO-2 se štejejo rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacije za reorganizacijo, rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi.

Oblikovanje teh rezervacij se prizna kot strošek v višini 50 %. Če oblikujete v skladu z računovodskimi standardi kakšne druge rezervacije (ki niso naštete v 20. čl. ZDDPO-2) , je njihovo oblikovanje v celoti davčno priznano.

6.7 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po prvem odstavku 21. člena ZDDPO-2 ne priznajo

Upoštevajte določila 21. čl. ZDDPO-2. Slabitev poslovnih terjatev se prizna v omejenem obsegu in sicer znesek teh odhodkov v davčnem

 

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih