Input:

Obračun DDPO: Davčna osnova (postavke 11-15)

28.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.4 Obračun DDPO: Davčna osnova (postavke 11-15)

mag. Dejan Petkovič

11. Sprememba davčne osnove zaradi prehoda na nov način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih

11.1 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu

V tej točki bomo evidentirali učinke, ki se ne evidentirajo preko tekočega izkaza poslovnega izida, ampak učinkujejo le na bilanco stanja. Vnesli bomo povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prilagoditev in preračunov, nastalih pri prehodu na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, pri prehodih, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, oziroma drugim zakonom, ki določa prehod na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki povečujejo preneseni poslovni izid in se vključijo v davčno osnovo v tem obračunu (93. člen ZDDPO-2 v povezavi s 14. členom ZDDPO-1B).

11.2 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu

V zaporedno 11.1 in/ali 11.2 vpišete davčne učinke prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil. Gre za primere, ko ste morali prikazati učinek tudi za nazaj (primeroma kot da bi neko sredstvo že od nabave naprej evidentirali v skladu s spremenjenim računovodskim standardom).

Sorodno kot v 11.1. (vendar v 11.2. obratno kot zmanjšanje davčne osnove) vnesemo zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prilagoditev in preračunov, nastalih pri prehodu na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, pri prehodih, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, oziroma drugim zakonom, ki določa prehod na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki znižujejo preneseni poslovni izid in se vključijo v davčno osnovo v tem obračunu (93. člen ZDDPO-2 v povezavi s 14. členom ZDDPO-1B).

11.3 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

V to točko bomo vnesli povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi preračunov, opravljenih zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in davčno priznanih odhodkih (nujno upoštevanje 14. člena ZDDPO-2).

11.4 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine

V zaporedni 11.3 in/ali 11.4 boste prikazali učinke spremenjenih usmeritev ali napak in ste to novo usmeritev ali storjeno napako »sanirali« preko prenesenega poslovnega izida (in ne preko IPI leta 2019).

V to točko bomo tako vnesli zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi preračunov, opravljenih zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in davčno priznanih odhodkih, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine (nujno spoštovanje določil 14. člena in 98. člena v povezavi s prvim odstavkom 20. člena ZDDPO-2).

11.5. Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo, za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju, in za znesek prevrednotenj finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu.

V tej točki bomo evidentirali povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja (revalorizacijskih rezerv), ki je posledica prevrednotenja gospodarskih kategorij na višje poštene vrednosti in ga je zavezanec v letu, za katero se sestavlja ta obračun, prenesel neposredno v preneseni poslovni izid ali druge sestavine kapitala, vključno s presežki iz prevrednotenja (revalorizacijskimi rezervami), ki se prenašajo v preneseni poslovni izid in davčno osnovo sorazmerno z obračunano amortizacijo (15. člen ZDDPO-2), za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju (15.a člen v povezavi z 20. členom ZDDPO-2) in za znesek prevrednotenj finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki se vključijo v davčno osnovo ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi oziroma odpravi finančnega instrumenta (15.b člen ZDDPO-2).

Navajamo primera:

  • Sredstvo vrednotite po modelu revalorizacije in oblikovali ste revalorizacijsko rezervo. Zaradi revalorizacije seveda ne morete imeti višje davčne amortizacije. Zato morate povečati davčno osnovo v višini amortizacije revaloriziranega dela sredstva.

  • V letu 20X9 ste imeli aktuarske izgube (torej rezervacije preko vseobsegajočega donosa), ki so v DDPO zmanjševale davčno osnovo v višini 50 %. Sedaj te rezervacije odpravljate in morate povečati davčno osnovo za enak znesek.

  • V primeru učinkov sprememb poštene vrednosti lastniških finančnih sredstev, ki se merijo po pošteni vrednosti z učinki v drugem vseobsegajočem donosu.

11.6 Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja, za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni zmanjševal davčne osnove, in za znesek prevrednotenj finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu

V tej točki bomo evidentirali znesek zmanjšanja davčne osnove ob porabi oziroma odpravi dolgoročnih rezervacij za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine, ki so bile ob prehodu na nov način računovodenja oblikovane v breme prenesenega poslovnega izida in obdavčene v skladu z 98. členom v povezavi s 14. členom ZDDPO-2, za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni zmanjševal davčne osnove, v skladu s 15.a členom v povezavi z 20. členom ZDDPO-2, in za znesek prevrednotenj finančnih instrumentov, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki se vključijo v davčno osnovo ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi oziroma odpravi finančnega instrumenta (15.b člen ZDDPO-2).

Navajamo primere:

  • Evidentiranje porabe (dejanskega izplačila) rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade, odpravnine - oblikovanih ob prehodu na SRS 2006 (takrat oblikovanje rezervacij davčno ni bilo priznano).

  • Evidentiranje porabe rezervacij sicer pripoznanih v izkazu vseobsegajočega donosa (ki so ob oblikovanju zmanjševale davčno osnovo v višini 50 %, sedaj ob porabi pa zmanjšujejo davčno osnovo še za dodatnih 50 %).

  • Evidentiranje porabe rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni zmanjševal davčne osnove.

12. Povečanje davčne osnove

12.1 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve sredstva pred predpisanim rokom

Pri koriščenju investicijske olajšave obstaja zakonska zahteva, da se sredstvo ne sme odtujiti pred potekom 3 let od leta, v katerem je bila olajšava koriščena. Pozorni bodite torej na sredstva, za katera je bila koriščena olajšava in so bila nabavljena 20X6 ali kasneje, ter v letu 20X9 prodana. V primeru takšne prodaje je potrebno povečati davčno osnovo v višini predhodno koriščene olajšave.

12.2 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo pred predpisanim rokom

V to točko obračuna DDPO vnesemo povečanje davčne osnove v skladu s petim odstavkom 6. člena ZRPPR1015 oz. devetim odstavkom 28. člena ZSRR-2 za znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije oz. iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo (primeroma Pokolpje, Maribor s širšo okolico, Trbovlje, Radeče, Hrastnik) pred predpisanim rokom.

V primeru koriščenja te olajšave ni dovoljeno (brez davčnih učinkov) teh sredstev odtujiti prej kot v petih letih


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih